DOMOVNÍ ŘÁD

Společenství pro dům Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, Praha 4

 

Úvodní ustanovení

 1. V návaznosti na příslušné zákony, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a stanov Společenství pro dům Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, Praha 4 (dále jen společenství) v domech Růženínská č.p. 904 a 908, Praha 4, obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů a společných částí domů.

2. Ustanovení tohoto domovního řádu se vztahují na vlastníky jednotek, nájemce a osoby žijící v domácnostech těchto osob (dále též uživatel).

 

I. Užívání bytu

 1. Každý oprávněný uživatel, má právo na nerušený výkon svých práv spojených s užíváním bytu a zároveň povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by znemožňoval, rušil či omezoval výkon práv ostatních uživatelů.

 2. Vlastník jednotky je povinen užívat byt a další součásti nemovitostí řádně podle jejich určení a pečovat o to, aby na společném majetku nevznikla škoda.

 3. Vlastník jednotky je povinen učinit opatření, aby v případě naprosté nutnosti (porucha vodovodního potrubí, elektrického vedení, při požáru apod.) mohl být zpřístupněn jeho byt. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob) může být byt zpřístupněn i bez jeho souhlasu za asistence policie, zástupce výboru, popř. správce. O takovém zásahu musí být pořízen písemný protokol.

 4. Květiny v oknech a na lodžiích musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby případnou stékající vodou nebyli obtěžováni ostatní vlastníci jednotek.

 5. Není dovoleno bez oznámení výboru provádět stavební úpravy v bytě.

 6. Není povoleno provádět bez povolení změny vodovodního, elektrického a jiného systému mající vliv na společnou funkci domů.

 

 

II. Užívání společných částí a zařízení domů

 1. Společné prostory a zařízení domů se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny, a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů nebo společných částí domů.

 2. Vchody, chodby, schodiště a společné prostory sklepů musejí zůstat volné, nesmějí být zastavovány nábytkem nebo jinými věcmi.

 3. Společné prostory domů se mohou používat pouze podle pravidel stanovených výborem nebo shromážděním SVJ. Pokud je používání společných zařízení spojeno se spotřebou elektrické energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu společenství uhradit způsobem, který mu výbor určí.

 4. Způsobí-li vlastník jednotky, uživatel bytu, osoby s ním bydlící nebo jejich návštěva škodu na společných částech a zařízeních domů, je tento vlastník jednotky i uživatel povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody společenství vlastníků jednotek na jeho náklady.

 5. Všichni vlastníci jednotek a uživatelé jsou povinni dodržovat požární bezpečnost. Není přípustné poškozovat protipožární zařízení domů (hasicí přístroje, hydranty, apod.).

 6. Osoba, která zamýšlí manipulovat s domovním uzávěrem vody, uzávěry stoupaček teplé a studené vody nebo topení k jednotlivým bytům, musí zajistit, aby jeho uzavření a opětovné otevření bylo vlastníkům jednotek, jichž se bezprostředně týká, včas oznámeno.

 

III. Zajištění pořádku a čistoty v domech

 1. Vlastníci jednotek a uživatelé bytů jsou povinni udržovat pořádek a čistotu společných částí v domech, míst určených k praní, sušení prádla, ukládání kočárků a jízdních kol, prostory sklepů, travnatých ploch přiléhajících k domům, chodníků a prostoru popelnic, přičemž je zakázáno zejména:

  • cokoli vylévat či vyhazovat z oken a lodžií, včetně cigaretových nedopalků a popela,

  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech společných částech domů,

  • skladovat hořlavé, výbušné a jiné jedovaté a toxické látky, zejména ve sklep-ních kójích a ostatních společných částech domů,

  • čistit obuv, šaty a jiné předměty ve společných prostorách domů,

  • vysypávat smetí a odpadky jinam, než do nádob k tomu určených (odvoz odpadků, jež se nevejdou do nádob si každý zajistí na svůj náklad),

  • fixovat v sepnuté poloze spínače společného osvětlení na chodbách nebo odsávání v bytech,

  • vpouštět do domů cizí osoby,

  • poškozovat nebo strhávat oznámení, informační tabule a jiné výstrahy.

 2. Jsou-li ve sklepních kójích ukládány též potraviny, je vlastní jednotky i uživatel bytu povinen učinit taková opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu, hlodavců a případného zápachu.

 3. Způsobí-li vlastník jednotky i uživatel, příslušník jeho domácnosti či jeho návštěva znečištění společných částech domů, prostoru přilehlého k domům (chodník), je vlastník jednotky povinen takové znečištění neprodleně odstranit, v opačném případě bude odstraněno na jeho náklad.

 

 

IV. Klid v domech

 1. Vlastníci jednotek jsou povinni zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají či ho navštěvují, nerušili ostatní obyvatele domů nadměrným hlukem.

 2. Pokud vlastníci jednotek zamýšlejí provádět opravy či rekonstrukce jednotek, spojené s vyšší mírou hluku, oznámí tuto skutečnost předem výboru i sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí či omezí na nejkratší možnou míru. Provádění oprav spojených s vyšší mírou hluku je povoleno pouze ve všední dny.

 3. V době od 22,00 do 8,00 hod není dovoleno zejména hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů, atd. Je třeba také přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přijímačů, videí a magnetofonů.

 4. Rušitele klidu v domech vyzve člen výboru, aby této činnosti zanechal. Nebude-li výzva akceptována, obrátí se výbor o pomoc na úřad, městskou policii, případně orgány činné v trestním řízení.

 

V. Držení domácích zvířat

 1. Vlastníci jednotek i uživatelé bytů jsou v plné míře odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních vlastníků jednotek, a jejich uživatelů, zejména psi svým hlasitým štěkotem, příp. znečišťováním společných prostor. Znečištění nebo škody způsobené chovanými zvířaty na společných částech domů a jiných zařízeních v domech jsou vlastníci jednotek i uživatelé bytů povinni na svůj náklad (vlastními silami) neprodleně odstranit.

 

VI. Přístup do domů a ke společným částem

 1. Každý vlastník jednotky, uživatel bytu a jeho spolubydlící, za kterého jsou hrazeny všechny zálohy na služby, energie a další poplatky související s bydlením, obdrží od výboru jeden čip od vstupních dveří do domů.

 2. Prostory sklepů musí být přístupné vlastníkům jednotek, kteří zde mají sklepní kóji přidělenou k jejich bytu.

 3. Klíče od sušáren a žehlírny jsou uloženy u osoby určené výborem.

 4. Náhradní klíče od zámků místností společných částí domů a klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu (např. od strojovny výtahu, technické místnosti), jsou uloženy v místnosti společenství, ke které mají přístup členové výboru a členové představenstva družstva (do likvidace družstva).

 5. Ve společných prostorách, kde není zajištěno osvětlení pomocí minutových vypínačů (automatické zhasínání), jsou obyvatelé domů povinni za sebou zhasínat.

 

VII. Zdroje informací

 1. Základním zdrojem informací pro všechny vlastníky jednotek a jejich uživatele jsou nástěnky umístěné v přízemí domů. Jejich prostřednictvím předává výbor informace. Vlastníci jednotek, kteří jednotku pronajímají si zajistí kontaktní osobu, která je bude o dění v domech informovat. Tuto osobu sdělí výboru.

 2. Oznámení o závadách týkajících se společných částí domů, požadavky a návrhy k výboru předávají vlastníci jednotek prostřednictvím poštovní schránky společenství vlastníků jednotek umístěné v domě č. 904.

 3. Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na domy jen se souhlasem shromáždění společenství vlastníků jednotek v souladu s právními předpisy.

 

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných právních norem.

 2. Porušení domovního řádu je oprávněn řešit výbor, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.

 3. S ustanoveními domovního řádu jsou povinni se seznámit všichni vlastníci jednotek a uživatelé bytů v domech. Domovní řád je v domech trvale vyvěšen.

 4. Tento domovní řád byl přijat na schůzi shromáždění vlastníků jednotek dne 17.1.2012 a tímto dnem nabývá účinnosti.